Положення про вступні екзамени 2018р.

 1. Для окремих категорій, осіб у відповідності з правилами прийому до Білоцерківського медичного коледжу, проводяться вступні екзамени для зарахування на навчання на місця бюджетного фінансування та на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, проводяться у формі письмового  тестування  і є однаковими незалежно від форми фінансування.
 2. Вступні екзамени при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти і науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.
 3. Оцінки на екзаменах для вступу на місця всіх форм фінансування в КВНЗ «Білоцерківський медичний коледж» виставляються за 200 бальною шкалою у відповідності з критеріями, затвердженими на засіданні приймальної комісії Білоцерківського медичного коледжу.
 4. Абітурієнти, які поступають на спеціальності «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» і яким правилами прийому надане таке право складають вступні екзамени з української мови та літератури і  біології у формі письмового тестування.
 5. Абітурієнти, які вступають на спеціальність  «Стоматологія ортопедична»  складають   вступний  екзамен із  української  мови та літератури у вигляді письмового   тестування та творче  випробування з  образотворчого   мистецтва (ліплення, різьблення).
 6. Вступні екзамени проводяться 02 серпня  по 07 серпня    2017 року.
 7. Творче випробування з образотворчого  мистецтва (ліплення, різьблення) для  абітурієнтів спеціальності  «Стоматологія ортопедична»   проводиться у період з 01 серпня   по 07 серпня    2017 року
 8. Сторонні особи без дозволу голови приймальної комісії на вступні екзамени не допускаються.
 9. Екзаменаційні матеріали подаються на затвердження голові приймальної комісії коледжу головами екзаменаційних комісій. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії не пізніше, ніж за місяць до початку вступних екзаменів і зберігаються як документи суворої звітності.
 10. Екзаменаційні роботи (у т. ч. чернетки) виконуються на листах зі штампом коледжу. Авторство роботи вказується тільки на титульному листі. Умовні позначки, що розкривають авторство письмової роботи, неприпустимі. Листи письмових відповідей зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії та видаються голові відповідної предметної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості з реєстрацією видачі в спеціальному журналі.
 11. Час проведення тестових екзаменів з української мови та літератури (письмове тестування) — 3 години (180 хвилин), біології (письмове тестування) - 2 години (120 хвилин).
 12. Час проведення  творчого випробування  з образотворчого   мистецтва (ліплення, різьблення) для  абітурієнтів  зі  спеціальності  «Стоматологія ортопедична» складає 8 академічних годин.
 13. Використання сторонніх джерел інформації на екзаменах не дозволяється. При користуванні під час екзамену сторонніми джерелами інформації, що не передбачені рішенням приймальної комісії, абітурієнт усувається від участі в екзаменах. На його екзаменаційній роботі (листі) викладач вказує причину усунення та час. При перевірці така письмова робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу та змісту написаного. Апеляції з питань усунення від екзамену не розглядаються.
 14. Після виконання письмової роботи екзаменатор звіряє правильність оформлення титульного листа з екзаменаційним білетом.
 15. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, рішенням приймальної комісії вступники можуть бути допущені до складання пропущених вступних екзаменів у межах встановлених термінів проведення екзаменів.
 16. Після закінчення екзамену письмові роботи (у тому числі й чернетки), листи усної відповіді збираються та передаються відповідальному секретарю приймальної комісії.
 17. Відповідальний секретар проводить шифрування письмових робіт. У випадку відкриття позначок, які допомагають розкрити авторство роботи, робота не шифрується та перевіряється додатково головою предметної екзаменаційної комісії.
 18. Після шифрування титульні листи письмових робіт зберігаються в сейфі у відповідального секретаря, а роботи та відомості, підписані відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії для перевірки. Перевірка письмових екзаменаційних робіт проводиться в приміщенні коледжу двома членами екзаменаційної комісії. Оцінювання робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання  абітурієнтів на вступних екзаменах із відповідної навчальної дисципліни  в 2017 році, затверджених головою приймальної комісії та підписаних відповідними головами предметних екзаменаційних комісій і відповідальним секретарем.
 19. Голова предметної екзаменаційної комісії перевіряє роботи, оцінені на менше 100 балів та 175 – 200  балів, а також вибірково 5 % робіт, засвідчуючи їх своїм підписом.
 20. Після закінчення перевірки, екзаменаційні роботи та відомості з виставленими оцінками і підписами екзаменаторів передаються відповідальному секретарю та його заступникам для дешифрування.
 21. Перевірка письмових робіт повинна бути закінчена до 18.00 години наступного дня після складання екзамену.
 22. Письмові роботи осіб, зарахованих до коледжу, зберігаються в особових справах, а не зарахованих — передаються до архіву та знищуються через 1 рік відповідно до акту.
 23. Порядок проведення  творчого  випробування  з образотворчого   мистецтва (ліплення, різьблення) для вступу  на спеціальність «Стоматологія  ортопедична»  регламентується   окремим  положенням,  яке має бути затверджене Департаментом  охорони здоров’я Київської обласної держадміністрації не пізніше  як за два місці до  проведення   екзаменів. 
 24. Перескладання екзаменів не допускається. Особи, знання яких було оцінено балами нижче 100 балів за 200 - бальною шкалою, до подальшого складання екзаменів не допускаються.
 25. Апеляції з приводу екзаменаційних оцінок подаються не пізніше наступного дня після оголошення оцінок із письмового екзамену, а на усному та  екзамені з ліплення — у день проведення екзамену. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не проводиться.