Екзамен з української мови та літератури

Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтів

при складанні вступного екзамену до КВНЗ КОР «Білоцерківський мед коледж» з української мови та літератури у 2017 році

 

Вступний екзамен до КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» з предмету українська мова та літератури проходить у вигляді письмового тестування.

 1. Для проведення екзамену підготовлені екзаменаційні питання в кількості 65 тестових питань та творчого завдання з української літератури та складені на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Абітурієнти повинні:

 • знати зміст мовних понять і термінів;
 • розпізнавати мовні явища й закономірності;
 • групувати і класифікувати вивчені мовні явища;
 • визначати істотні ознаки мовних явищ;
 • розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;
 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ;
 • застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;
 • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;
 • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;
 • оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;
 • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових;
 • створювати власні висловлення, чітко формулюючи тезу, наводячи переконливі аргументи, використовуючи доречні приклади, логічно й послідовно викладаючи думки та формулюючи відповідні висновки;
 • використовувати різноманітні виражальні засоби, граматичні конструкції, лексичне і фразеологічне багатство української мови в процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування;
 • оформлювати письмове мовлення відповідно до орфографічних, граматичних і пунктуаційних норм української мови;

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Абітурієнти повинні:

 • знати особливості розвитку української літератури в різні історичні періоди;
 • знати імена представників того чи іншого літературного періоду;
 • знати авторів вивчених творів;
 • орієнтуватися в основних стильових тенденціях літератури того чи іншого історичного періоду;
 • знати основні літературні напрями, течії (угруповання, школи), їх представників;
 • розуміти ідейні та мистецькі засади, що об’єднали представників того чи іншого угруповання або школи;
 • знати основні відомості про життя й творчість письменників;
 • знати зміст художніх творів, що ввійшли до переліку;
 • ідентифікувати героя, подію тощо за авторською характеристикою, назвою твору, фрагментом з твору;
 • визначати місце й роль митця в літературному процесі доби;
 • знати основні теоретико-літературні поняття, передбачені програмою;
 • уміти визначати в запропонованих творах тропи, передбачені програмою;
 • аналізувати літературний твір чи його уривок;
 • визначати найхарактерніші ознаки літературних напрямів і течій;
 • визначати найхарактерніші особливості літературного процесу певного періоду та ознаки індивідуального стилю митця;
 • порівнювати літературні явища.

До тестових завдань з української мови та літератури включено 65 завдань.

Частина 1 містить завдання з української мови;

 частина 2 – завдання з української літератури;

 частина 3 – завдання на створення власного висловлення.

За кожну правильну відповідь на тестове завдання з 1 та 2 частини абітурієнт одержує 1 бал, максимальна оцінка за виконання завдання на створення власного висловлення складає – 13 балів

Орієнтовний розподіл завдань тесту за темами наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1 Розподіл тестових завдань з української мови та літератури

Назва теми

Розподіл завдань у тесті за темами, %

Українська мова

Фонетика. Графіка

3

Лексикологія. Фразеологія

12

Морфологія

18

Синтаксис

22

Стилістика

5

Лінгвістика тексту

2

Орфографія

15

Орфоепія

3

Пунктуація

10

Розвиток мовлення

10

Українська література

Усна народна творчість

4

Давня українська література

4

Література кінця XVIII – початку ХХ століть

44

Література ХХ століття

40

Творчість українських письменників-емігрантів

4

Сучасний літературний процес

4

На виконання тесту з української мови і літератури відведено 180 хвилин.

Оцінка знань відбувається за 200 бальною системою, шляхом переведення кількості балів набраних під час виконання тестових завдань

 

 

 

 

 

Схема

переведення балів, отриманих за виконання тесту з української мови,

шкалу 100-200 балів оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

 

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

0

100

20

130

40

152

60

172

1

101

21

132

41

153

61

174

2

102

22

133

42

154

62

175

3

102

23

134

43

155

63

176

4

102

24

135

44

156

64

178

5

103

25

137

45

157

65

179

6

105

26

138

46

158

66

181

7

106

27

139

47

159

67

182

8

108

28

140

48

160

68

184

9

110

29

141

49

161

69

186

10

112

30

142

50

162

70

188

11

115

31

143

51

163

71

190

12

117

32

144

52

164

72

192

13

119

33

145

53

165

73

194

14

120

34

146

54

166

74

197

15

122

35

147

55

167

75

199

16

124

36

149

56

168

76

200

17

126

37

150

57

169

77

200

18

127

38

151

58

170

78

200

19

129

39

151

59

171

 

 

Тестові завдання з української мови та літератури є наступних форм:

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді;
 • завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей;
 • завдання на встановлення відповідності;
 • завдання на читання та розуміння тексту;
 • Завдання з розгорнутою відповіддю

 

Приклади тестових завдань

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання складається складується з незакінченого речення та чотирьох чи п’яти варіантів його продовження, серед яких потрібно вибрати один правильний. За виконання завдання абітурієнт може отримати 0 або 1 бал. Завдання вважатиметься виконаними правильно, якщо абітурієнт обрав та позначив в бланку А правильний варіант відповіді. За це він отримає 1 бал.

Якщо абітурієнт: А)позначив неправильний варіант відповіді; б) позначив два або більше варіантів відповідь, навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначив жодного варіанта відповіді взагалі, завдання вважатиметься виконаним помилково. У такому випадку абітурієнт одержує 0 балів.

 1. Фразеологічний варіант ужитий у реченні

А Розвалювалася темрява, з – під неї виходила земля.

Б У нього очі наче волошки в житі

В Стоять мости над мертвими річками.

Г Говорить, як лисиця, а за пазухою камінь держить.

Д Я поклонюся знов дорозі, де подорожник пахне громом.

 

Правильна відповідь: Г

Зразок позначення відповіді в бланку

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

Х

 

У частині 2 за допомогою завдань з вибором однієї правильної відповіді перевіряються різноманітні знання та вміння з літератури.

Приклад

 1. Дія драми – феєрії Лесі Українки «лісова пісня» відбувається:

А у Галичині;

Б на Волині;

В на Гуцульщині

Г на Слобожанщині;

Д на Наддніпрянщині.

Правильна відповідь Б

Зразок позначення відповіді в бланку

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

Х

 

 

 

ІІ Завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей.

До кожного завдання дібрано сім варіантів відповіді, з яких правильний може бути один, два або більше варіантів. Абітурієнту слід вибрати всі правильні відповіді та позначити їх хрестиками в бланку А.

Приклад завдання з української літератури:

 1. До «Празької школи» української поезії належали:

А Б.І. Антонович

Б М. Зеров;

В О.Теліга;

Г Б.Лепкий;

Д Олег Ольжич;

Е Є. Маланюк;

Є М. Рильський

Правильна відповідь: В,Д,Е

Зразок позначення відповіді в бланку

 

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

11

 

 

Х

 

Х

Х

 

ІІІ Завдання на встановлення відповідності

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буками (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами й буквами – утворити логічні пари – між певними поняттями або прикладами, названими й розміщеними в одній колонці, з поняттями, прикладами тощо, названими й розміщеними в іншій колонці. Необхідно поставити позначки в бланку А на перетині відповідних  колонок і рядків.

За кожну правильну логічну пару абітурієнт отримає 1 бал. Максимальна кількість балів за правильно виконане завдання, - 4 бали. Якщо не позначено жодної правильної логічної пари, виконання завдання вважатиметься помилковим. У такому випадку виставляється 0 балів.

Приклад виконання завдання

Вид підрядного речення

Приклади

1. обставинне причини

А Я збагнула, що забуття не суджено мені.

2. обставинне місця

Б Сонце пекло так, що й уночі степ пашів.

3 означальне

В Де кров текла козацька, трава зеленіє.

4. з’ясувальне

Г Держімося землі, бо земля держить нас.

 

Д Ось і його річка, що має чотири броди

Правильна відповідь: 1 –Г; 2 – В; 3 – Д; 4 – А

Зразок позначення відповіді у бланку

12

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

Х

 

2

 

 

Х

 

 

3

 

 

 

 

Х

4

Х

 

 

 

 

 

ІУ Завдання на читання та розуміння тексту.

Це завдання з вибором однієї правильної відповіді, що виявляють рівень розуміння прочитаного тексту (обсяг – 600 – 800 слів). Із чотирьох запропонованих варіантів відповіді абітурієнту слід вибрати один правильний і позначити його в бланку А.

Завдання, що перевірятимуть розуміння тексту, стосуються його змісту, будови (композиції) та комунікативного призначення. За кожне з таких завдань виставляється о або 1 бал.

У. Завдання з розгорнутою відповіддю

Завдання з відкритою відповіддю передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему. У ньому слід аргументовано підтримати або спростувати подану в завданні думку, продемонструвати вміння створювати текст-роздум на запропоновану те­му.

Зміст власного висловлення оцінюється за шістьома параметрами, як показано в таблиці:

Критерій

Зміст компонента

Кіль­кість балів

1. Теза

Абітурієнт чітко формулює тезу висловлення. Теза передує аргументам. Абітурієнт використовує мовні конструкції на зразок «Я вважаю...», «На мою думку» тощо. Абітурієнт може подати дві тези й аргу­ментувати кожну окремо.

2

 

Абітурієнт формулює тезу частково. Абітурієнт не використовує мовні конструкції на зразок «Я вважаю...», «На мою думку». Або: теза розташована після ар­гументів. Або: теза розірвана аргументами чи прикладами.

1

 

Абітурієнт не формулює тезу. Абітурієнт не вживає мовні конструкції на зразок «Я вважаю...», «На мою думку» тощо. Аргументам не передує висловлення, що свідчить про розуміння теми.

0

2. Аргументи

Абітурієнт наводить принаймні два доречних докази, підстави для обґрунтуван­ня, підтвердження висловленої тези. Аргументи передують прикладам. Абітурієнт може використовувати мовні конструкції на зразок «тому що», «це доводить», «підтвердженням цього є», «це засвідчує», «свідченням цього є», «доказом цього може бути» тощо.

2

 

Абітурієнт наводить принаймні один доречний доказ для обґрунтування вислов­леної тези. Або: аргументи розташовані після прикладів.

1

 

Абітурієнт не наводить жодного аргументу для обґрунтування тези. Або наведе­ні аргументи не є доречними.

0

За. Приклад з літератури чи мистецтва

Абітурієнт наводить принаймні один доречний приклад з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указана проблема, порушена автором худож­нього твору, назва твору, художній образ, через який проблема розкрита, наведена цитата з твору. Абітурієнт може також посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості. Абітурієнт може використо­вувати мовні конструкції на зразок «наприклад...», «прикладом може слугу­вати...», «яскравим прикладом цього може слугувати...», «не можна не зга­дати...».

2

 

Відсутня мотивація наведення цього прикладу або приклад містить фактич­ні помилки.

1

 

Приклад з літератури чи інших видів мистецтва відсутній або недоречний.

0

3б. Приклад з історії, сус­пільно-політичного чи з власного життя

Абітурієнт наводить принаймні один доречний приклад з історії, суспільно-політичного життя чи власного життя. Абітурієнт може використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад...», «прикладом може слугувати...», «яск­равим прикладом цього може слугувати...», «не можна не згадати...».

2

 

Приклад містить фактичні помилки.

1

 

Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя відсутній або недоречний.

0

4. Логічність і послідов­ність

Абітурієнт будує висловлення логічно й послідовно, використовує мовні кліше, слова-скріпи, що оформлюють текст, на кшталт «по-перше», «по-друге», «з цього випливає», «як було зазначено», «повертаючись до думки», «як мож­на побачити» тощо. Абітурієнт структурує роботу за абзацами.

2

 

У роботі наявні порушення логіки викладу.

1

 

Логіка викладу відсутня.

0

5. Висновок

Висновок відповідає тезі й органічно випливає з аргументів і прикладів. Абітурієнт може використовувати мовні конструкції на зразок «отже», «таким чином», «можна зробити висновок», «висновком може слугувати» тощо.

2

 

Висновок частково відповідає тезі або не пов'язаний з аргументами та при­кладами. Абітурієнт неправильно оформлює висновок, наприклад, починає його словами «я вважаю».

1

 

Висновок не відповідає тезі, не пов'язаний з аргументами та прикладами або являє собою самодостатню тезу.

0

 

Усього за зміст

12

 

ПРИ ОЦІНЦІ МОВЛЕННОГО ОФОРМЛЕННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ ВРАХОВУЄТЬСЯ

 1. Мовленнєве оформлення розуміється як вияв орфографічної, пунктуаційної, лексичної граматичної та стилістичної грамотності абітурієнтів. Класифікація помилок представлена в поданій нижче таблиці.

Зміст помилки

Помилкове вживання

Правильне вживання

Орфографічні помилки

Неправильне написання слів

Хлібсіль їжь, а правду рижь.

Хліб-сіль їж, а правду ріж;.

Пунктуаційні помилки

Неправильне вживання розділових знаків

За правду браття - єднаймо­ся щиро.

За правду, браття, єднаймо­ся щиро.

Лексичні помилки

Повтор слова, спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях

Школярам доручили при­брати шкільний двір

Учням доручили прибрати шкільний двір.

Дублювання значення у двох словах

Кожному гостеві нашого закладу подарували нам 'ятний сувенір.

Кожному гостеві нашого закладу подарували сувенір.

Уживання зайвих слів

Похід князя Ігоря на полов­ців відбувся у квітні місяці.

Похід князя Ігоря на полов­ців відбувся у квітні.

Порушення сполучуваності слів

Ми зайняли перше місце на конкурсі.

Ми посіли перше місце на конкурсі.

Уживання слів у невластивому зна­ченні

Молоко дуже корисливе для дитячого організму.

Молоко дуже корисне для дитячого організму.

Уживання слів, не властивих зобра­жуваній епосі

Солдати князя Ігоря були відважними.

Воїни князя Ігоря були від­важними.

Уживання слів, не властивих україн­ській мові

Треба приймати участь у різних міроприємствах.

Треба брати участь у різ­них заходах.

Граматичні помилки

Неправильне вживання відмінкових форм

У тих степах випасали конів татари, турки й волохи.

У тих степах випасали коней татари, турки й волохи.

Неправильне утворення форм ступе­нів порівняння якісних прикметників і прислівників

Найбільш спритнішим ви­явився Сергій.

Найбільш спритним (найспритнішим) виявився Сер­гій.

Неправильне відмінювання числівни­ків

Учора ми відсвяткували п 'ятидесятиріччя бабусі.

Учора ми відсвяткували п'ятдесятиріччя бабусі.

Неправильне утворення особових форм дієслів

На заняттях ми розучуєм но­ві пісні.

На заняттях ми розучуємо нові пісні.

Порушення норм утворення дієприк­метників

Книжку прихильно зустріла читаюча громадськість.

Книжку прихильно зустріла читацька громадськість.

Неправильне керування

Щиро дякую вас.

Щиро дякую абітурієнту.

Неправильне сполучення іменника з числівником

Сьогодні я написала двоє листів друзям.

Сьогодні я написала два ли­сти друзям.

Неправильний вибір прийменника

Комітет по захисту прав споживачів.

Комітет захисту прав спо­живачів.

Неправильне узгодження підмета і присудка

Ви правильно говорила про це у своєму виступі.

Ви правильно говорили про це у своєму виступі.

Неправильна побудова речень із діє­прислівниковим зворотом

Ідучи до школи, почався дощ.

Коли я йшов до школи, поча­вся дощ.

Порушення цілісності дієприкметни­кового звороту

Вражений Валентин словами вчителя, захопився істо­рією своєї країни.

Вражений словами вчителя, Валентин захопився історі­єю своєї країни.

Відрив підрядного означального ре­чення від пояснюваного слова

Я порадив колегам бути уважнішими в доборі ілюст­рацій, що працюють у другу зміну.

Я порадив колегам, які пра­цюють у другу зміну, бути уважнішими в доборі ілюстрацій.

Стилістичні помилки

Уживання слів, властивих одному стилю, у тексті іншого

Професор далі балакав про фонетичні особливості ста­роукраїнської мови.

Професор далі вів мову про фонетичні особливості ста­роукраїнської мови.

Уживання мовних штампів

Червоною ниткою через усю поему проходить думка про об'єднання руських князів для захисту батьківщини.

Автор поеми закликає русь­ких князів об'єднатися для захисту батьківщини.

Нагромадження в одному реченні слів, що належать до тієї самої части­ни мови

У цій статті розповідь про навчання учнів шкіл Львова в давнину.

У цій статті розповідається про те, як навчалися учні львівських шкіл у давнину.

         
 1. При виведенні бала за мовленнєве оформлення до бала за орфографію і пунктуацію
  додається бал, якого заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок, після чого одержану суму поділіть на два. Наприклад, якщо в роботі наявні 13 орфографічних і пунктуаційних помилок і 4 лексичних, граматичних і стилістичних, проводиться наступний розрахунок: до 2 балів додати 9 балів, отриману суму поділити навпіл, округлити в бік більшого числа та позначити в полі бланка оцінку «6».
 2. Якщо в роботі наявні 5-8 лексичних, граматичних і стилістичних помилок, зараховується більша або менша кількість балів залежно від кількості орфографічних і пунктуаційних помилок.

  Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

  Кількість балів

  Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок

  Кількість балів

  0

  12

  1

  12

  1 (негруба)

  11

  2

  11

  1

  10

  3

  10

  1+1 (негруба)

  9

  4

  9

  2-3

  8

  5-6

  8

  4

  7

  5-6

  7

  5-6

  6

  7-8

  6

  7-8

  5

  7-8

  5

  9-10

  4

  7-8

  4

  11-12

  3

  9-10

  3

  13-14

  2

  9- 10

  2

  15-16

  1

  9 - 10

  1

 3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлен­ня вважається ненаписаним. У цьому випадку екзаменатор ставить позначку в полі «Твір не написаний».
 4. Робота, у якій 99 або менше слів, оцінюється в нуль балів за кожним параме­тром. Обґрунтуванням такої оцінки є запис після тексту роботи, наприклад : «65 сл.»
 5. Власне висловлення, що не відповідає темі, оцінюється в нуль балів за кож­ним параметром.
 6. Якщо в роботі наявне системне порушення правил чергування уїв, іій, зізіїіз, б/би, -ся/-сь (твір сумарно містить 3 і більше таких порушень), виноситься на берег  одна стилістична помилка.
 7. Помилки, пов'язані з переносом слів, ураховуються відповідно до норм чинного «Українського правопису».
 8. При виведенні бала за мовленнєве оформлення 2 негрубі помилки зараховується як 1 груба.

  До негрубих слід відносити такі помилки:

  • у винятках з усіх правил;
  • у написанні великої літери в складних власних назвах;
  • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворе­них від іменників з прийменниками;
  • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший розділових знак або пропущений один з парних розділових знаків;
  • у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший ...);
  • у заміні українських літер російськими.
 9. Якщо робота містить 5 і більше виправлень, екзаменатор знижує оцінку за мовленнєве оформлення на 1 бал.