Екзамен з біології 2018

Вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтів

при складанні вступного екзамену  до Білоцерківського медичного коледжу з біології у 2017  році

 

Вступний екзамен до КВНЗ КОР «Білоцерківський мед коледж» з предмету біологія проходить у вигляді письмового тестування.

 1. Для проведення екзамену підготовлені екзаменаційні питання в кількості 60 тестових питань, що складені на основі програм вступних екзаменів з загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти та науки України, що відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Абітурієнти повинні:

 • знати особливості будови та процесів життєдіяльності вірусів, прокаріот, грибів, рослин, тварин та людини;
 • розуміти основні поняття, закономірності і закони, що стосуються будови, життя і розвитку організмів;
 • застосовувати знання під час поясненні біологічних явищ і процесів;
 • знати принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язок між організмами та середовищем;
 • вміти виявляти, порівнювати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати і обґрунтовувати причинно-наслідкові зв’язки у біологічних системах;
 • характеризувати розвиток еволюційного вчення та основні положення синтетичної теорії еволюції;
 • аналізувати і розкривати закономірності живої природи;
 • пояснювати загальні властивості живих систем та перспективи розвитку біосфери;
 • розуміти єдність органічного світу.

 

Тест містить 60 завдань, які розподілені за розділами. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами (у %) наведено у таблиці 1

 

Таблиця 1

Таблиця 1 Розподіл тестових завдань з біології

Назва теми

Розподіл завдань у тесті за темами, %

Вступ. Методи біологічних досліджень

1 – 2 

Молекулярний рівень організації життя

7 – 9

Клітинний рівень організації життя

12 – 15

Організмений рівень організації життя

50 – 55

Надорганізмений рівень організації життя

14 – 17

Історичний розвиток органічного світу

2 – 3

 

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

 

За кожну правильну відповідь на тестове завдання 1 рівня складності абітурієнт одержує 1 бал.

Оцінка знань відбувається за 200 бальною системою, шляхом перевення кількості балів набраних під час виконання тестових завдань

 

Зразки тестових завдань з біології

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Ці завдання складаються із запитання та 4 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. За виконання цього завдання абітурієнт отримує 0 або 1 бал. Завдання вважатиметься виконаними правильно, якщо абітурієнт обрав та позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. За це він отримає 1 бал.

Якщо абітурієнт: А)позначив неправильний варіант відповіді; б) позначив дві або більше відповіді, навіть якщо поміж них є правильний; в) не позначив жодного варіанта відповіді взагалі, завдання вважатиметься виконаним помилково. У такому випадку абітурієнт одержує 0 балів.

За допомогою цієї форми завдань у абітурієнтів перевіряються біологічні знання та вміння їх застосовувати.

Наприклад:

 1. Визначте клітини, які утворюють антитіла:

А еритроцити;

Б лімфоцити;

В тромбоцити;

Г фагоцити

Правильна відповідь: Б

Зразок позначення відповіді у бланку

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

Х

 

 

 

ІІ Завдання на встановлення відповідності.

У цих завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених цифрами та літерами. За завдання абітурієнт може одержати 0,1,2,3 або 4 бали. Завдання вважається виконаним правильно або виконаним частково, якщо Ви обрали та позначили літеру, що відповідає правильній відповіді ( від А до Д0 у бланку відповідей напроти цифри ( від 1 до 4). За кожну правильну відповідь абітурієнт одержує 1 бал

Наприклад.

 1. Встановити відповідність між прізвищами вчених та законами або явищами, які вони відкрили.

 

1. закон гомологічних рядів

2. явище фагоцитозу

3. закон одноманітності гібридів першого покоління

4. явище зчепленого успадкування

А І.І. Мечников;

Б Т.Х. Морган;

В І.П.Павлов;

Г Г.Й. Мендель

Д М.І. Вавилов

 

 

Правильна відповідь: 1 – Д; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б

Зразок позначення відповіді в бланку

5

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

Х

2

Х

 

 

 

 

3

 

 

 

Х

 

4

 

Х

 

 

 

 

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності

Ці завдання складаються із 4 явищ, процесів, які позначені літерами ( від А до Г). Абітурієнту необхідно явища або процеси розташувати у відповідній логічній послідовності. Відповіді мають бути позначені у бланку відповідей. За дане завдання абітурієнт може одержати 0,1,2 бали.

Наприклад.

 1. Розташуйте у логічні послідовності процеси, які відбуваються під час подвійного запліднення у покритонасінних рослин.

А злиття одного спермія з яйцеклітиною, іншого - центральною клітиною;

Б формування пилкової трубки та пересування по ній двох сперміїв;

В проникнення сперміів до зародкового мішка;

Г потрапляння пилкового зерна на приймачку маточки.

Правильна відповідь: 1 – Г; 2 – Б; 3 – В; 4 - А

Зразок позначення відповіді в бланку

5

А

Б

В

Г

1

 

 

 

Х

2

 

Х

 

 

3

 

 

Х

 

4

Х

 

 

 

 

 

Схема

переведення балів, отриманих за виконання тесту з біології

 у шкалу 100-200 балів

 

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

Тестовий бал

Шкала 100-200

0

100

16

130

26

158

36

176

46

189

4

104

17

133

27

160

37

178

47

190

8

106

18

137

28

163

38

179

48

191

9

107

19

140

29

165

39

180

49

192

10

110

20

143

30

166

40

182

50

194

11

113

21

146

31

168

41

183

51

195

12

117

22

148

32

170

42

184

53

197

13

121

23

151

33

172

43

186

58

200

14

124

24

154

34

173

44

187

 

 

15

127

25

156

35

175

45

188