Положення про апеляційну комісію

1. Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія КВНЗ КОР «Білоцерківський медколедж» (далі – Апеляційна комісія) – робочий орган КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж»(далі – Коледж), що утворюється для розгляду апеляцій на результати вступних екзаменів, що проведені Коледжем. Термін повноважень Апеляційної комісії становить один рік.

 Положення про апеляційну комісію Коледжу  відповідає вимогам Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України за № 1351/27796 04 листопада 2015 року. (далі – Умови прийому), Правил прийому до КВНЗ «Білоцерківський медичний коледж» у 2016 р. від 01.12.2015 р. (далі – Правила прийому), Статуту Коледжу та Положення про Приймальну комісію Коледжу.

1.2 Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступного випробування.

2. Склад Апеляційної комісії

2.1 Для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв абітурієнтів створюється Апеляційна комісія Коледжу.

2.2 Склад та порядок роботи Апеляційної комісії затверджується наказом директор Коледжу.

2.3 Головою апеляційної комісії призначається заступник директора коледжу з навчальної роботи .

2.4 Склад Апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти м. Біла Церква, які не є членами предметних комісій, за рекомендацією Управління  освіти і науки Білоцерківської міської ради, а також провідних педагогічних працівників Коледжу, які не задіяні у роботі Приймальної комісії.

3. Порядок подання заяв на апеляцію

3.1 Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я голови Апеляційної комісії про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні (далі – апеляцію).

3.2 Прийнята апеляційна заява, в разі її задоволення Апеляційною комісією, анулює результати випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота (відповідь) оцінюється заново.

3.3 За результатами вступних випробувань обґрунтована апеляція подається до Апеляційної комісії особисто абітурієнтом в день оголошення результатів випробування на ім'я відповідального секретаря приймальної комісії з 14:00 до 16:00 .

3.4 Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються.

3.5 Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист вступного випробування.

3.6 Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7 Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.

4. Порядок розгляду апеляцій за результатами вступних випробувань

4.1. Засідання апеляційної комісії проводиться з 18:00. На засідання запрошуються: абітурієнт, екзаменатори, які перевіряли роботу та члени апеляційної комісії.

4.2. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

4.3. Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються.

4.4. На засіданні Апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обгрунтовані пояснення абітурієнту та членам Апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

4.5. Абітурієнти запрошуються на засідання Апеляційної комісії по одній особі. На засіданні абітурієнт знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень.

4.6. Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його робота передається на рецензію до члена Апеляційної комісії. Після ретельного ознайомлення з роботою член Апеляційної комісії оцінює роботу, виклавши свої висновки у рецензії.

4.7. Додаткове опитування абітурієнтів членами Апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

4.8. Результати засідання Апеляційної комісії та рецензії передаються на розгляд на засідання Приймальної комісії.

4.9. Рецензію підписують члени Апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова Апеляційної комісії.

5. Порядок розгляду апеляцій за результатами співбесіди

5.1. За результатами співбесіди оголошення оцінки проводиться відразу після відповіді. Якщо абітурієнт не згоден з оцінкою, він повідомляє про це (усно) експертів (екзаменаторів), які приймали співбесіду, а ті, в свою чергу, голову комісії з проведення співбесіди.

5.2. Голова комісії вислуховує обґрунтовану заяву абітурієнта, пояснення експертів (екзаменаторів) і дає абітурієнту необхідні пояснення.

5.3. Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з виставленою оцінкою вдруге, він подає на ім'я відповідального секретаря приймальної комісії заяву на апеляцію; його лист вступного випробування передається до Апеляційної комісії.

5.4. Член апеляційної комісії з відповідної дисципліни ретельно знайомиться з листом вступного випробування, вислуховує пояснення абітурієнта, експертів (екзаменаторів), ставить необхідні і уточнюючі питання, оцінює відповідь і свої висновки викладає у рецензії.

5.5. Рецензію підписують члени Апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова Апеляційної комісії.

5.6. Рецензія передається на розгляд на засідання Приймальної комісії.

6. Порядок оформлення результатів засідання Апеляційної комісії

6.1. Результати засідання Апеляційної комісії та рецензії розглядаються на засіданні Приймальної комісії. У разі потреби абітурієнт, експерти (екзаменатори) та члени Апеляційної комісії можуть бути запрошені на засідання Приймальної комісії.

6.2. Остаточна оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі вступного випробування.

6.3. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На екзаменаційній роботі абітурієнта викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення абітурієнта від вступного випробування не розглядаються