Порядок подання електронних заяв

 • Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.
 • Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
 • Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: адресу електронної пошти, до якої має доступ; серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий.
 • Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.
 • У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, 5 вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету. У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.
 • Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
 • В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).
 • Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».
 • Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».
Посилання :

I. Загальні положення

П О Л О Ж Е Н Н Я
про подання та розгляд заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі на навчання до КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» у 2014 році

1.1. Цей Порядок визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі КВНЗ КОР «Білоцерківський медичний коледж» (далі - Коледж) у 2014 році та її розгляду в Коледжі, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обраний ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);
 • особистий електронний кабінет вступника - web-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;
 • статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.
Параметр "Статус електронної заяви" може набувати таких значень:
 • "Зареєстровано в Єдиній базі" - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;
 • "Потребує уточнення вступником" - електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та в який спосіб їх необхідно подати;
 • «Зареєстровано у ВНЗ» - електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;
 • «Відмовлено вищому навчальному закладі»- власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. При присвоєнні електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником(або вищим навчальним закладом)» електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення статусу " Зареєстровано у ВНЗ" або "Потребує уточнення вступником", або заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови, що навчальним закладом виявлено технічну помилку, зроблену під час внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При присвоєнні цього статусу заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • «Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 17.1 розділу XVІІ Правил прийому до Коледжу у 2014 році (далі – Правил прийому);
 • «Виключено із списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до обраного вищого навчального закладу у зв’язку з невиконанням вимог Правил прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.
1.3. Коледж не пізніше ніж до 20 червня вносить до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) перелік спеціальностей та форм навчання за якими Коледж оголошує прийом на навчання, відповідно до затверджених правил прийому до Коледжу в 2014 році, для кожної спеціальності зазначаються:
 • відділення, на якому ведеться підготовка;
 • осітньо-кваліфікаційний рівень навчання;
 • назва та код напрямку (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;
 • форма навчання;
 • курс, на який здійснюється прийом;
 • встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;
 • ліцензовані обсяг та обсяг державного замовлення;
 • обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);
 • обсяг встановлених квот цільового прийому;
 • перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предметів;
 • можливість подання заяв в електронній формі.

II. Подання електронної заяви

2.1. Електронну заяву можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2014 році, або сертифікатів чи їх дублікатів за 2013, 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 рік з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та правилами прийому до Коледжу, та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2.2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.3. Під час реєстрації вступник подає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;

серію та номер документа про освіту, на основі якої здійснюється вступ;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

2.4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 2.3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

2.5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника, що зазначені у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та в атестаті про повну загальну середню освіту, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.

2.6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

2.7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний, із зазначенням телефонних кодів), номер та дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пункту 6.3, 6.4 розділу VІ правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

2.8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".

2.9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі " або "Потребує уточнення вступником". При цьому електронній заяві встановлюється статус "Скасовано вступником(або вищим навчальним закладом)". Така заява вважається неподаною, а факт такої подачі в Єдиній базі не враховується.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією Коледжу

3.1.Директор коледжу забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до коледжу і не пізніше ніж до 20 червня призначає уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв (далі - уповноважена особа), яка є відповідальною за вчасне прийняття та розгляд електронних заяв.

3.2.Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією коледжу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 1 серпня ,- до кінця поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображається в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі»

3.3. На підставі рішення приймальної комісії Коледжу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до коледжу уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

3.4. При виявленні Коледжем технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії Університету електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такої подачі у Єдиній базі не враховується.

3.5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу XІІІ Правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3.1. – 3.5. цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 4.2. розділу ІV Правил прийому.

3.6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування, зобов’язаний виконати вимоги пункту 15.1 розділу ХV та пунктів 16.5., 16.6. розділу ХVIПравил прийому.

3.7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, директор Коледжу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу»

3.8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 3.6 цього розділу, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією Університету. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено із списку рекомендованих».

Подати заяву

Система «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів» діє на рівні із традиційною (паперовою) формою подачі документів відповідно до затверджених Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році (наказ № 1510 Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013).

Сподіваємося, що близькі для сучасної молоді інформаційні технології стануть корисними і під час вступу. Не бійтеся робити впевнений крок вперед і пам’ятайте, що майбутнє нашої держави залежить від розумної та ініціативної молоді!

Хай щастить!